כתב ויתור

 

מכון טאי צ'י לבריאות שואף לשמור על כל המידע באתר זה מעודכן, אבל לא יכול להבטיח את המידע המסופק הוא מדויק. מידע זה מסופק "כמות שהוא" ללא אחריות מפורשת או משתמעת. כל טעויות במידע זה שיובאו לידיעתנו יתוקנו בהקדם האפשרי. טאי צ'י לחברת הבריאות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל מידע באתר זה בכל עת. הטאי צ 'י עבור בריאות המכון אינו מקבל אחריות על כל אובדן או נזק אדם סובל כי אדם זה יש להסתמך באופן ישיר או עקיף על כל מידע באתר זה.
זכויות יוצרים הטאי צ'י עבור Health Insitute טוען לבעלות על זכויות היוצרים על כל המידע באתר זה, אלא אם צוין במפורש אחרת. הצהרת שימוש מקובל אין להשתמש במידע למטרות מסחריות, אלא אם כן טאי צ'י עבור מכון הבריאות נותן אישור בכתב.